DHKT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HSSV HỆ CHÍNH QUY - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

25/02/2024

QD 767 - QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HSSV HỆ CHÍNH QUY TẢI VỀ TẠI ĐÂY

HD So 692 Về việc hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí học sinh, sinh viên chính quy - Xem và tải về

Xem thêm về hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí học sinh, sinh viên chính quy 


 

 


mangakakalot