DHKT

Tổng hợp thông tin kế hoạch học tập các lớp Kỹ năng mềm 2020 (mới nhất)

07/07/2020

Tổng hợp thông tin kế hoạch học tập các lớp Kỹ năng mềm, Anh văn, CNTT năm 2020 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.
Liên hệ đăng ký tại Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng. Điện thoại: 02363.732.322


1. Kế hoạch (mới nhất) đăng ký các lớp Kỹ Năng Mềm 2020 của Trung Tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng