en-USvi-VN

DHKT

Thông báo

   Bậc Cao đẳng: đào tạo các ngành và chuyên ngành

   I. Kế toán         

        Kế toán tổng hợp
        Kế toán Doanh nghiệp
        Kế toán công
        Kế toán hành chính sự nghiệp

    

   II. Quản trị kinh doanh         

        Kế hoạch – Đầu tư
        Quản trị Marketing
        Quản trị doanh nghiệp
        Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn
        Quản trị kinh doanh du lịch – Tour

   III. Tài chính – Ngân hàng 

        Ngân hàng
        Tài chính doanh nghiệp
        Quản lý tài chính doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ          
        Tài chính công
    

   IV. Tiếng Anh         

        Tiếng anh thương mại
        Tiếng anh du lịch

    

   V. Công nghệ thông tin

        Công nghệ phần mềm

        Quản trị mạng


   VI. Hệ thống thông tin quản lý         

       Tin học quản lý
        Thương mại điện tử

    

   VII. Quản trị khách sạn

    

   VIII. Dịch vụ pháp lý         

        Dịch vụ pháp lý (Pháp luật)

   Bậc Trung cấp chuyên nghiệp: gồm các ngành


   • Kế toán doanh nghiệp
   • Kế toán hành chính sự nghiệp
   • Kế hoạch – Đầu tư
   • Kế toán xây dựng
   • Dịch vụ pháp lý
   • Pháp luật
   • Quản lý doanh nghiệp
   • Tin học ứng dụng

   Bậc Cao đẳng liên thông: gồm các ngành


   • Kế toán doanh nghiệp
   • Kế toán hành chính sự nghiệp
   • Kế hoạch – Đầu tư
   • Kế toán xây dựng
   • Dịch vụ pháp lý
   • Pháp luật
   • Quản lý doanh nghiệp
   • Tin học ứng dụng