DHKT

Kế hoạch ôn thi và cấp chứng chỉ các lớp KNM, Tiếng Anh cấp độ B quốc gia, CNTT cơ bản năm 2019 của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ

08/11/2019

Kế hoạch tổ chức các lớp Kỹ Năng Mềm 2019 của Trung Tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng


Kế hoạch ôn thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh cấp độ B quốc gia 2019 của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ


Kế hoạch khai giảng, ôn thi và cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản năm 2019 của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ