DHKT

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG, TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

04/09/2020

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên cao đẳng nghề ngành Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế, có trình độ chuyên sâu về lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Với kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ được trang bị người học có khả năng thực hiện các công việc nghề nghiệp tương ứng trong hệ thống ngân hàng, các loại hình doanh nghiệp và có khả năng tự nghiên cứu, bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Về kiến thức

+ Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán trong việc thực hiện nghề Tài chính – Ngân hàng;

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, tài chính – ngân hàng, giải quyết vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng;

+ Hiểu được phương pháp và cách thức sử dụng các thiết bị văn phòng hiện đại, các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ và bảo mật thông tin;

+ Xác định được phương pháp cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính – tiền tệ, kế toán, thuế vào công tác tài chính – ngân hàng;

+ Vận dụng được kiến thức về phân tích tài chính và đánh giá được tình hình hoạt động tài chính;

+ Xác định từng nghiệp vụ cụ thể trong ngân hàng như: bảo lãnh, thanh toán, kế toán, tín dụng…

+  Biết được cách thức tổ chức, quản lý hoạt động tài chính phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

- Về kỹ năng:

+ Lập được các chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng;

+ Lập được kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính, phân tích được tình hình kinh tế tài chính của một đơn vị;

+ Tham mưu được cho lãnh đạo đơn vị những ý kiến cải tiến làm cho công tác quản lý tài chính – tiền tệ ở đơn vị đúng pháp luật;

+ Thiết lập được mối quan hệ với doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

1.2.2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng

- Chính trị, pháp luật:

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiến pháp, pháp luật Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng.

- Đạo đức, tác phong công nghiệp (chú ý tới kỹ năng mềm):

+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

+ Có ý thức tích cực, chủ động trong đấu tranh chống tham nhũng;

+ Có đạo đức tốt, yêu nghề;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp nghiêm túc, trung thực.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khỏe để học tập, sẵn sàng phụng sự Tổ quốc;

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ

1. GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG, TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

4. LỘ TRÌNH HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 2,5 NĂM TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

5. VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ NƠI LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

6. MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

7. Các ngành nghề đào tạo của Khoa Tài chính - Ngân hàng hiện nay