DHKT

ThS Nguyễn Thị Thu Hằng

19/07/2023
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Nguyễn Thị Thu Hằng

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng

Ngày tháng năm sinh: 09/07/1978

Quê quán: Thăng Bình – Quảng Nam

Nơi sinh: Quảng Nam

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Bộ phận công tác: Phòng Quản lý đào tạo

Công việc đảm nhiệm: Trưởng phòng

Giảng dạy: Tài chính – Ngân hàng

Điện thoại: 0905.154.692

Email: nguyenthithuhangkh@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ năm 2001 đến 2005: Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng – Trường CĐ Kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng

2. Từ năm 2005 đến 2013: Tổ trưởng bộ môn Ngân hàng, Khoa Tài chính – Ngân hàng – Trường CĐ Kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng

3. Từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 12/2013: GV kiêm nhiệm, Chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo – Trường CĐ Kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng

4. Từ tháng 12/2013 đến 6/2017: GV kiêm nhiệm, Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo – Trường CĐ Kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng

5. Từ tháng 6/2017 đến nay: GV kiêm nhiệm, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo – Trường CĐ Kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng

SÁCH GIÁO TRÌNH

1. Giáo trình: Giáo trình Tiền tệ - Ngân hàng, chủ biên, năm 2016