DHKT

QĐ 788 - BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI CB, GV

21/11/2017

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

1. Quy định về quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ đối với CB, GV

2. Danh mục tạp chí, văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2016

3. Phụ lục quy định NCKH