DHKT

TS. Nguyễn Thị Thoa

25/05/2022
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Nguyễn Thị Thoa

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thoa

Ngày tháng năm sinh: 25/02/1980

Quê quán: Thái Bình

Nơi sinh: Thái Bình

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành 1: Kinh tế phát triển

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành 2: Tiếng Anh

Học vị, học hàm: Tiến sĩ kinh tế

Bộ phận công tác: Khoa Kinh tế cơ sở

Công việc đảm nhiệm: Tổ trưởng bộ môn 

Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Địa lý du lịch,…

Điện thoại: 0988.811316

Email: thoaktcs@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC​

1. Từ năm 10/2002 đến 5/2008: Giảng viên Khoa Cơ bản cơ sở - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

2. Từ 5/2008 đến 6/2017: Phó Trưởng bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế cơ sở - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

3. Từ 6/2017 đến 6/2021: Phó Trưởng khoa Kinh tế cơ sở, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

4. Từ 1/11/2021 đến nay: Tổ trưởng bộ môn Kinh tế - Thống kê, Khoa Kinh tế cơ sở


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Đề tài khoa học:

1. Nâng cao vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành động lực của nền kinh tế Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2030, tác giả: TS. Đoàn Tranh; PGS. TS. Nguyễn Vũ Hoàng; TS. Nguyễn Thị Thoa; Ths. Huyền Tôn Nữ Ngọc Sương; Ths. Phạm Võ Trà Giang; Lê Thị Kim Nhung; - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố Đà Nẵng, năm 2016

II. Bài báo:

1. Công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo năng lực tại các trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tác giả: TS. Nguyễn Thị Thoa, kỷ yếu Hội thảo khoa học: Định hướng xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận theo năng lực thực hiện – Trường CĐ nghề Du lịch Huế, trang 233-243, tháng 6 năm 2017

2. Quy hoạch phát triển đô thị bền vững ở Đà Nẵng, tác giả TS. Nguyễn Thị Thoa, tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, số 03(47); trang 12-17, tháng 6 năm 2017.

3. Công tác nghiên cứu khoa học ở các trường Cao đẳng tại thành phố Đà Nẵng, tác giả TS. Nguyễn Thị Thoa, Ths. Nguyễn Thị Bích Liên; tạp chí dạy và học ngày nay, số tháng 6 năm 2017, trang 151-152.

4. Mô hình hợp tác 4 nhà (nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp) trong phát triển nông nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận, tác giả: TS. Nguyễn Thị Thoa, Tham luận đăng trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia – Viện Khoa học xã hội vùng trung bộ, 2016.

5. Du lịch Đà Nẵng – Tiềm năng và thực trạng phát triển, tác giả: TS. Nguyễn Thị Thoa, Tạp chí Nghiên cứu khoa học- trường Cao đẳng Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng, trang10-14, tháng 11 năm 2016.

6. Học được gì từ kinh nghiệm thu hút FDI của Singapore, tác giả: TS. Nguyễn Thị Thoa, Ths. Thân Thị Thanh Thảo, Tạp chí kinh tế dự báo, số 13 tháng 6 năm 2016, trang

7. Tác động của FDI tới kinh tế xã hội và môi trường ở thành phố Đà Nẵng, tác giả: TS. Nguyễn Thị Thoa, Ths. Trần Thị Thái, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung - tháng 4 năm 2016.

8. Đô thị hóa theo hướng bền vững ở Đà Nẵng, tác giả: TS. Nguyễn Thị Thoa, Ts. Lê Bảo, Tạp chí Khoa học Kinh tế.  Số 3(03) 2015, (trang 30-40)

9. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – giải pháp quan trọng cho phát triển bền vững khu vực Bắc Trung bộ và Duyên Hải Miền Trung, tác giả: TS. Nguyễn Thị Thoa, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia – Xây dựng mạng lưới các nhà khoa học xã hội và một số định hướng phát triển  bền vững  vùng Trung bộ trong giai đoạn hiện nay. Tháng 9 năm 2015 (trang293-302)

11.Ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực tại Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, tác giả: TS. Nguyễn Thị Thoa, Tạp chí Nghiên cứu khoa học- trường Cao đẳng Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng  (tháng 11 năm 2015) trang 3-19.

12. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đà Nẵng – giải pháp quan trọng trong bối cảnh hội nhập AEC, tác giả: TS. Nguyễn Thị Thoa, Kỷ yếu hội thảo khoa học và quản trị kinh doanh COMB2015- Trường Đại học Đà Nẵng; Đại học kinh tế (tháng 9 năm 2015)

13. Thành phố Hồ Chí Minh: Tác động của FDI tới đô thị hóa, tác giả: Ts. Trần Hồng Quang & Ts. Nguyễn Thị Thoa, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  số 16 tháng 8 năm 2015  (trang 108-110)

14.Ảnh hưởng của FDI tới đô thị hóa ở một số thành phố trong và ngoài nước - bài học kinh nghiệm cho Đà Nẵng, tác giả: Ts. Nguyễn Thị Thoa, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung - tháng 6 năm 2015 số 3(35) (tr. 3-14)

15. Quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa Đà Nẵng và Trung Quốc trong bối cảnh mới, tác giả: Ts. Nguyễn Thị Thoa, Hội thảo khoa học: Quan hệ kinh tế khu vực miền trung Việt Nam với Trung Quốc trong bối cảnh mới – Viện Nghiên cứu kinh tế xã hội vùng Trung bộ, 2015.

16. Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn quận Cẩm Lệ, tác giả: Ts.Quách Thị Xuân, Ts.Nguyễn Thị Thoa; Tạp chí Phát triển Kinh tế xã hội Đà Nẵng, số 66  năm 2015 (tr 18-25).

17. Mô hình hợp tác đào tạo nhân lực giữa trường cao đẳng và doanh nghiệp ở Đà Nẵng trong bối cảnh hội nhập, tác giả: Ts. Nguyễn Thị Thoa, Kỷ yếu hội thảo: nâng cao chất lượng đào tạo bậc cao đẳng trong bối cảnh hội nhập AEC, Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại  thành phố Hồ Chí Minh, 2015

18. Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, tác giả: Ths. Nguyễn Thị Thoa, Nội san Nghiên cứu khoa học, trường CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng, 2014

19. Thực trạng công tác nghiên cứu khoa học ở trường CĐ Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng, tác giả: Ths. Nguyễn Thị Thoa, Nội san Nghiên cứu khoa học, trường CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng, 2013.

20. Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam - thực trạng và định hướng, tác giả: Ths. Nguyễn Thị Thoa, Nội san Nghiên cứu khoa học, trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng, 2013.

21. Tổ chức trò chơi trong giảng dạy một số môn học ở trường Cao đẳng, tác giả: Ths. Nguyễn Thị Thoa, nội san Nghiên cứu khoa học Trường CĐ kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng, 2013

22. Kinh nghiệm của Thâm Quyến (Trung Quốc) trong thu hút FDI phục vụ phát triển đô thị - bài học rút ra cho thành phố Đà Nẵng, tác giả: Ths. Nguyễn Thị Thoa, Tạp chí Phát triển Kinh tế xã hội Đà Nẵng, số 48  năm 2013 (tr 58-63).

23. Ảnh hưởng của đô thị hóa tới tăng trưởng và phát triển bền vững ở Đà Nẵng, tác giả: Ths. Nguyễn Thị Thoa, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Hội đồng lý luận trung ương, chương trình nghiên cứu lý luận chính trị KX04.10/11-15, đh Đà Nẵng, tháng 10 năm 2013, (tr 280-288).

24. Tác động của FDI tới phát triển đô thị tại  Đà Nẵng, tác giả: Ths. Nguyễn Thị Thoa, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 21  tháng 11 năm 2013 (tr 50-52).

25. Một số vấn đề về quá trình đô thị hóa ở Đà Nẵng, tác giả: Ths. Nguyễn Thị Thoa, Nội san Nghiên cứu khoa học, trường CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng, 2012.

26. Đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng – nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế, tác giả: Ths. Nguyễn Thị Thoa, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 2 (490) tháng 2 năm 2011 (tr 47-48).

27. Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam, tác giả: Nguyễn Thị Thoa, Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên trường Đại học kinh tế Đà Nẵng, trang 22-27,  năm 2011.

30. Cách mạng công nghiệp 4.0- cơ hội và thách thức đối với hoạt động giáo dục nghề tại trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng, tác giả Nguyễn Thị Thoa, Tạp chí Nghiên cứu khoa học- trường Cao đẳng Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng (11 .2017)

31. Ảnh hưởng của cuộc cách mạng 4.0 tới tăng trưởng xanh ở Việt Nam, tác giả Nguyễn Thị Thoa, Kỷ yếu hội thảo khoa học đổi mới và sáng tạo phát triển bền vững vùng và địa phương trong bối cảnh mới. (Trang 104-143)

32. Ảnh hưởng của FDI tới tăng trưởng xanh của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, tác giả Lê Bảo, Nguyễn Thị Thoa, Tạp chí Khoa học Kinh tế.  Số 5  (4) năm  2017

33. Biến động cán cân thương mại của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, tác giả Nguyễn Thị Thoa, Tạp chí dạy và học ngày nay tháng 6 năm 2018

34. Một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường lao động và bài học cho Việt nam, tác giả Nguyễn Thị Thoa, Tạp chí dạy và học ngày nay tháng 12 năm 2018

35. Issue with waste in Vietnam and the recomentdation of policies, Nguyen Thi Thoa, The 1st annual international conference on sustainable development in the centrel Vietnam

 


SÁCH GIÁO TRÌNH

1. Bài tập kinh tế vĩ mô, chủ biên: Ths. Nguyễn Thị Thoa, Tập Bài tập Kinh tế vĩ mô - trường CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng, 2009

2. Bài tập kinh tế vi mô, chủ biên: Nguyễn Thị Thoa, Tập Bài tập Kinh tế vi mô - trường CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng, 2009

3. Tập bài giảng kinh tế vi mô, chủ biên: Ths. Nguyễn Thị Thoa, thành viên: Trương Thị Dung; Nguyễn Thị Cẩm Anh;) Tập bài giảng – tr. CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng, 2008.

4. Tập bài giảng Địa lý du lịch, Nguyễn Thị Thoa, Lê Trịnh Diễm Loan, Tập bài giảng lưu hành nội bộ.


KHEN THƯỞNG

1. Bằng khen của bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2013 và năm 2017

2. Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở các năm 2011, 2012, 2015, 2016


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube