DHKT

Cơ cấu tổ chức Khoa Kế hoạch Quản trị

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ

STT  Họ và tên  Chức vụ  Bộ môn  Chi tiết
1  ThS Bùi Quang Hậu      Phó trưởng Khoa   Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
2  ThS. Nguyễn Thị  Duy Phương GV  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
3  ThS. Võ Thị Thúy Hồng   GV  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
4  ThS. Nguyễn Thị Lan Hương  GV  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
5  ThS. Nguyễn Thị Tuyết   GV  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
6  ThS. Thái Thị Huệ   GV  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
7  ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   GV  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
8  ThS. Ông Thị Thanh  Vân   GV  Bộ môn Quản trị  Xem thông tin 
9  ThS. Nguyễn Thị Anh  Huyền   GV  Bộ môn Quản trị  Xem thông tin 
10  ThS. Phạm Anh Định   GV kiêm nhiệm  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
11 ThS Nguyễn Thị Bích Trâm 91 GV Bộ môn Quản trị  Xem thông tin 
12  ThS. Tạ Bảo Khánh   Tổ trưởng bộ môn  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
13  ThS. Phạm Thị Dung   GV  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
14  ThS. Nguyễn Thị Bích  Trâm 83 GV  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
15  ThS. Trần Thị Thái GV  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
16  ThS. Nguyễn Thị Kim  Oanh   GV  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
17  ThS. Nguyễn Thị Kiều  Oanh 83 GV  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
18  ThS. Trần Thị Lương  GV  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
19  ThS. Nguyễn Ngọc  Tuấn   GV kiêm nhiệm  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
20  TS. Vũ Thị Minh Hằng   GV  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
21  Cô Trần Thị Thuý Trợ lý khoa   Xem thông tinagario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube