DHKT

Cơ cấu tổ chức Khoa Kế hoạch Quản trị

Cơ cấu tổ chức Khoa Kế hoạch Quản trị - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

 


DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ

STT  Họ và tên  Chức vụ  Bộ môn  Chi tiết
1  ThS. Nguyễn Thị  Duy Phương   Trưởng Khoa  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
2  ThS Bùi Quang Hậu   Phó trưởng khoa  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
3  TS. Ngô Trần Xuất  Tổ trưởng bộ môn  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
3  TS. Lê Thị Hồng Dương GV  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
5  ThS. Võ Thị Thúy Hồng   GV  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
6  ThS. Nguyễn Thị Lan Hương  GV  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
7  ThS. Hồ Thị Thu Huyền   GV  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
8  ThS. Nguyễn Thị Kiều  Oanh 84  GV  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
9  ThS. Nguyễn Thị Tuyết   GV  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
10  ThS. Thái Thị Huệ   GV  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
11  ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   GV  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
12  ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm 91  GV  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
13  ThS. Ông Thị Thanh  Vân   GV  Bộ môn Quản trị  Xem thông tin 
14  ThS. Nguyễn Thị Anh  Huyền   GV  Bộ môn Quản trị  Xem thông tin 
15  ThS. Phạm Anh Định   GV kiêm nhiệm  Bộ môn Quản trị   Xem thông tin 
16  TS. Lê Bách  Giang   Phó trưởng khoa  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
17  ThS. Tạ Bảo Khánh   Tổ trưởng bộ môn  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
18  ThS. Phạm Thị Dung   GV  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
19  ThS. Nguyễn Thị Bích  Trâm 83 GV  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
20  ThS. Nguyễn Thị Bích Liên GV  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
21  ThS. Trần Thị Thái GV  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
22  ThS. Nguyễn Thị Kim  Oanh   GV  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
23  ThS. Nguyễn Thị Kiều  Oanh 83 GV  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
24  ThS. Lê Trịnh Diễm Loan   GV  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
25  ThS. Trần Thị Lương  GV  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
26  ThS. Nguyễn Ngọc  Tuấn   GV kiêm nhiệm  Bộ môn Kế hoạch   Xem thông tin 
27  Cô Trần Thị  Thuý   Trợ lý khoa    Xem thông tin 

Thông tin đang được cập nhật!