DHKT

Hội đồng trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

26/05/2022

Giới thiệu Hội đồng trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng


Chủ tịch Hội đồng Trường
TS. Nguyễn Văn Huỳnh

1.Cơ cấu tổ chức 

Hội đồng trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1567/QĐ-BKHĐT ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hội đồng trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng gồm 9 thành viên, bao gồm: Bí thư Đảng ủy trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường; Đại diện giảng viên của một số khoa, phòng; Đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hội đồng trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại khoản 2 điều 11 Luật giáo dục nghề nghiệp và điều 10 Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và các quy định khác của pháp luật.

2. Danh sách thành viên hội đồng trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng:

STT  Họ và tên  Chức vụ hiện nay
1 Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Chủ tịch hội đồng Hiệu trưởng
2 Ông Nguyễn Cao Luận - Thành viên Phó hiệu trưởng
3 Ông Nguyễn Văn Nhường - Thành viên Chủ tịch công đoàn, Trưởng phòng Quản trị
4 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên Trưởng phòng Quản lý Đào tạo
5 Ông Nguyễn Trường Thành - Thư ký hội đồng Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
6 Bà Võ Thị Minh Lan - Thành viên Bí thư Đoàn thanh niên
7 Ông Bùi Quang Hậu Phó trưởng Khoa Kế hoạch Quản trị
8 Bà Đoàn Thị Lành - Thành viên Giảng viên Khoa Kế toán
9 Tạ Thị Thanh Thủy
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem QĐ Số 1567 Vv Thành lập hội đồng trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng - Tải về

Xem Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng trường - Xem và tải về