DHKT

PHÒNG THỰC HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN, NGHỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VÀ NGHỀ TIẾNG ANH

09/08/2023

* Phòng thực hành nghề Kế toán của trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng


* Phòng thực hành nghề Tài chính Ngân hàng của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng


Phòng thực hành nghề Tiếng Anh du lịch và Tiếng anh Thương mại


123movies