DHKT

Hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

13/10/2023

Hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
 

TT

TÊN TÀI LIỆU

Ký hiệu

Đơn vị/ Người soạn thảo

1

Sổ tay bảo đảm chất lượng

STBĐCL

Khảo thí/ Đào Ngọc Đạo

2

Chính sách chất lượng

Mục tiêu chất lượng năm học 2019 - 2020

Mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021

Mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022

Kế hoạch đảm bảo chất lượng GDNN năm 2022

Mục tiêu chất lượng năm học 2022-2023

Kế hoạch đảm bảo chất lượng GDNN năm 2023

Mục tiêu chất lượng năm học 2023-2024 

 

CSCL,MTCL

Khảo thí/ Đào Ngọc Đạo

Cái Quang Kiên

Nguyễn Ngọc Minh (2023)

3

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-01 BĐCL

Khảo thí/ Đào Ngọc Đạo

4

QT kiểm soát hồ sơ

QT- 02 BĐCL

Khảo thí/ Đào Ngọc Đạo

5

QĐ quản lý hành chính

QĐ-03 TCHC

TCHC/ Nguyễn Chí Thanh

6

QT lập và theo dõi chương trình, KH công tác

QT-04 TCHC

TCHC/ Nguyễn Trường Thành

7

QT tuyển dụng VC, LĐ hợp đồng

QT-05 TCHC

TCHC/ Nguyễn Chí Thanh

8

QT đào tạo, BD CBVC

QT-06TCHC

TCHC/ Nguyễn Chí Thanh

9

QT mở mã ngành đào tạo

QT-07 QLĐT

QLĐT/ Nguyễn Thị Thu Hằng

10

QT phát triển và cập nhật chương trình đào tạo

QT-08 QLĐT

 

QLĐT/ Nguyễn Thị Thu Hằng

11

QT tổ chức tuyển sinh

QT-09 QLĐT

QLĐT/ Nguyễn Thị Thu Hằng

12

QT xây dựng và kiểm soát thời khóa biểu

 

QT-10 QLĐT

QLĐT/Nguyễn Hoàng Minh

13

QT xét và cấp bằng tốt nghiệp

QT-11 QLĐT

QLĐT/ Nguyễn Thị Thu Hằng

14

Quy định quản lý hồ sơ HSSV

QĐ-12 CTCT

CTCT/Huỳnh Ngọc Thời

15

QT giải quyết chế độ chính sách & học bổng HSSV

QT-13 CTCT

CTCT/ Huỳnh Ngọc Thời

16

QT đánh giá kết quả rèn luyện HSSV

QT-14 CTCT

CTCT/ Huỳnh Ngọc Thời

17

Qui định quản lý ký túc xá

QĐ -15 CTCT

CTCT/ Huỳnh Ngọc Thời

18

QT mua vật tư, thiết bị

QT-16 QT

Q. trị/Nguyễn Văn Nhường

19

QT duy tu và quản lý CSVC, thiết bị

QT-17 QT

Q. trị/Nguyễn Văn Nhường

20

Qui định về quản lý và sử dụng xe ô tô

QĐ -18 QT

Q. trị/Nguyễn Văn Nhường

21

QT quản lý tài chính

QT -20 TV

Tài vụ/Nguyễn Thị Thu Đông

22

QT quản lý thư viện điện tử

QT-22  TVĐT

Thư viện ĐT/Trần Thị Thảo

23

QT kiểm soát công tác NCKH

QT-23 QLĐT

QLĐT/ Nguyễn Thị Thu Hằng

24

QT kiểm soát biên soạn, cải tiến giáo trình

QT-24 QLĐT

QLĐT/ Nguyễn Thị Thu Hằng

25

Qui định quản lý đề cương chi tiết học phần

QĐ- 25 QLĐT

QLĐT/ Nguyễn Thị Thu Hằng

26

QT kiểm soát hoạt động giảng dạy

QT-26 QLĐT

QLĐT/ Nguyễn Thị Thu Hằng

27

QT tổ chức và quản lý thực tập của HSSV

QT-27 QLĐT

QLĐT/ Phạm Anh Định

28

Quy định liên kết đào tạo

QĐ-28 QLĐT

QLĐT/ Nguyễn Thị Thu Hằng

29

QT đánh giá kết quả học tập HSSV

QT-29 QLĐT

QLĐT/ Phạm Anh Định

30

QT phúc khảo bài thi

QT-30 BĐCL

Khảo thí/ Đào Ngọc Đạo

31

QT đánh giá nội bộ

QT- 32 BĐCL

Khảo thí/ Đào Ngọc Đạo

32

QT thanh tra

QT-33 TCHC

TCHC/ Nguyễn Trường Thành

33

QT kiểm soát sản phẩm không phù hợp

QT-34 BĐCL

Khảo thí/ Đào Ngọc Đạo

34

QT HĐ khắc phục, phòng ngừa và cải tiến

QT-35 BĐCL

Khảo thí/ Đào Ngọc Đạo

35

Qui định họp xem xét của lãnh đạo

QĐ -36 BĐCL

Khảo thí/ Đào Ngọc Đạo

36

QT đăng ký học lại

QT- 37 QLĐT

QLĐT/ Định Thị Thu Phương

37

Qui định qui trình hợp tác quốc tế 

QĐ -38 HTQT

TT đối ngoại/ Ngô Thanh Tùng

38 QT quản lý khối lượng công tác năm học QT - 39 QLĐT QLĐT/ Phạm Anh Định


mangakakalot