DHKT

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

26/05/2022

Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Kinh Tế Kế Hoạch Đà Nẵng 1-7-2021

Quyết định số 1277/QĐ-BKHĐT ngày 23/8/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập nằm trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của cả nước; là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng đào tạo trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực kinh tế - kế hoạch phù hợp với mục tiêu và phương hướng phát triển của Trường; chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế theo các quy định hiện hành.

2. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và là đơn vị dự toán cấp 3, được hoạt động tự chủ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trường chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch về tổ chức bộ máy, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc trường; biên chế, vị trí việc làm; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc; tuyển dụng, quản lý, sử dung, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, đào tạo, xác nhận, quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao theo quy định của pháp luật.

3. Bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ cán bộ kế hoạch - đầu tư, chủ yếu cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng và các dịch vụ khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của trường.

4. Nghiên cứu khoa học phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo của trường. Hợp tác trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Thực hiện quyền tự chủ theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trường cao đẳng và các quy định khác của pháp luật. Tự đánh giá chất lượng đào tạo nghề và chịu sự kiểm định chất lượng đào tạo nghề của cơ quan có thẩm quyền.

6. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng thuộc trường và thực hiện chế độ tài chính - kế toán, sử dụng đất đai, quản lý tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Hội đồng trường;

2. Ban Giám hiệu (Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng);

3. Hội đồng tư vấn;

4. Các phòng chức năng và trung tâm;

5. Các Khoa, Bộ môn.

Điều 4. Hội đồng trường

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường, quyết nghị các chủ trương lớn để thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ Trường cao đẳng và các quy định khác của pháp luật. Hội đồng trường có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật giáo dục nghề nghiệp và Điều 10 Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định khác của pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng trường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Ban Giám hiệu

1. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng có Hiệu trưởng và không quá ba (03) Phó Hiệu trưởng.

2. Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

3. Hiệu trưởng ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trường theo quyết nghị của Hội đồng trường; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc trường; xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của trường phù hợp với pháp luật hiện hành. Hiệu trưởng là người đại diện cho trường trước pháp luật, là người điều hành tổ chức, hoạt động của trường và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động        của trường.

4. Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

5. Hội đồng tư vấn: do Hiệu trưởng thành lập để tư vấn cho Hiệu trưởng về một số công việc cần thiết, liên quan đến việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường. Hội đồng tư vấn làm theo vụ việc và không hưởng lương.

Điều 6. Các phòng chức năng và trung tâm

1. Phòng Tổ chức - Hành chính và Thanh tra;

2. Phòng Quản lý đào tạo;

3. Phòng Công tác Chính trị và Quản lý học sinh, sinh viên;

4. Phòng Quản trị - Tài vụ;

5. Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ;

6. Phòng Tư vấn tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ hợp tác.

Điều 7. Các Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường

1. Khoa Kinh tế - Cơ sở.

2. Khoa Tin học và Ngoại ngữ.

3. Khoa Kế hoạch - Quản trị.

4. Khoa Kế toán.

5. Khoa Tài chính - Ngân hàng.

6. Khoa Lý luận chính trị.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư


123movies