DHKT

Hướng dẫn sử dụng Eoffice

16/03/2020

Hướng dẫn sử dụng Eoffice - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng .............................................

Xem toàn bộ hướng dẫn sử dụng

Xem hướng dẫn sử dụng với vai trò chuyên viên


1. Đăng nhập tại địa chỉ https://eoffice.mpi.gov.vn/

Nhập usename (không có @mpi.gov.vn và mật khẩu)

2. Xem văn bản tại các mục Văn bản đến và Truyền thông nội bộ