DHKT

QĐ Số 208 Vv Ban hành Quy định về thủ tục nghỉ hàng năm, nghỉ hưởng chế độ BHXH, nghỉ đi học, nghỉ việc riêng có lương và không lương

22/10/2022

QĐ Số 208 Vv Ban hành Quy định về thủ tục nghỉ hàng năm, nghỉ hưởng chế độ BHXH, nghỉ đi học, nghỉ việc riêng có lương và không lương

Xem và tải về QD 208

Xem và tải về Phụ lục, mẫu đơn xin nghỉ phép

 


123movies