DHKT

TS Lê Thị Hồng Dương - đã chuyển công tác từ 1/12/2020

05/03/2020

 

 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Lê Thị Hồng Dương

 

Họ và tên: Lê Thị Hồng Dương

Ngày tháng năm sinh: 26/12/1981

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Nơi sinh: TP Đà Nẵng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế phát triển

Học vị, học hàm: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Bộ phận công tác: Khoa Kế hoạch – Quản trị

Công việc đảm nhiệm: Giảng viên

Giảng dạy: Dự báo kinh tế, Quản lý nhà nước về kinh tế, Kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội, Quản trị chiến lược, Quản trị khu vực tiền sảnh, Phát triển du lịch bền vững

Điện thoại: 0905001981

Email: binhduongkhqt@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ năm 2004 đến nay là giảng viên tổ Kế hoạch – Khoa Kế hoạch – Quản trị

2. Từ 5/2020: Tổ trưởng công đoàn Khoa Kế hoạch Quản trị

3. Đã chuyển công tác từ 1/12/2020

3. Từ 6/2020: UV BCH công đoàn Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Tăng trưởng xanh – Đảm bảo sự phát triển bền vững ở Việt Nam - Lê Thị Hồng Dương – Hồ Thị Thu Huyền (2015),  Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Hàn Lâm KH&XH Việt Nam, số 3 (35) - 6.2015, trang 15-18.

2. Một số mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh hóa nhằm phát triển bền vững của vùng Nam Trung Bộ - Lê Thị Hồng Dương – Hoàng Thị Thu Hương (2015), Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng mạng lưới các nhà khoa học xã hội và một số định hướng phát triển bền vững vùng Trung bộ trong giai đoạn hiện nay”, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Hàn Lâm KH&XH Việt Nam, ngày 28-29/09/2015, trang 89-100.

3.  Nông nghiệp xanh- Giải pháp cho sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam.- Lê Thị Hồng Dương (2015), Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Hàn Lâm KH&XH Việt Nam, số 6(38) -12/2015, trang 12-16.

4. Nông nghiệp xanh- Thực tiễn thành công từ một số quốc gia và bài học rút ra cho tỉnh Quảng Nam- Lê Thị Hồng Dương (2015),  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới ở vùng Trung bộ hiện nay”, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Hàn Lâm KH&XH Việt Nam, ngày 26/10/2015, trang 196-203.

5. Điều gì ảnh hưởng đến sử dụng hóa chất vô cơ trong nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Quảng Nam- Lê Thị Hồng Dương (2016), Tạp chí Kinh tế và dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 32(640) -12/2016, trang 76-78.

6. Thực trạng phát triển nông nghiệp xanh tại tỉnh Quảng Nam - Lê Thị Hồng Dương, Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Hàn Lâm KH&XH Việt Nam, số 3 /2017

7. Tăng trưởng xanh - Xu thế tất yếu của thời đại -  Lê Thị Hồng Dương , Nội san Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng – quý 2 (2015).

8. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng ở Việt Nam hiện nay, Lê Thị Hồng Dương , Nội san Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng – quý 2 (2016).

9. Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp - Quá trình tương tác không thể tách rời-  Lê Thị Hồng Dương, Kỷ yếu Hội thảo trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng ngày 24/6/2016.

10. Đề tài cấp Bộ: Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững Duyên hải Nam Trung Bộ trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 2011-2020 – TS Bùi Đức Hùng (Chủ nhiệm đề tài) – Lê Thị Hồng Dương (Thư ký khoa học) – Năm 2011

11. Đề tài cấp Bộ: Phát triển bền vững kinh tế vùng Trung Bộ giai đoạn 2011-2020- Định hướng và giải pháp TS Bùi Đức Hùng (Chủ biên) – Lê Thị Hồng Dương (Thư ký khoa học) – Năm 2012

12. Đề tài cấp Bộ: Chính sách phát triển nền nông nghiệp xanh ở các tỉnh Nam Trung Bộ hiện nay – TS Bùi Đức Hùng (Chủ nhiệm đề tài) – Lê Thị Hồng Dương (Thành viên) Thành viên tham gia – năm 2016

13. Đề tài cấp Nhà nước: Phát triển nền nông nghiệp xanh tại ở các tỉnh Nam Trung Bộ -Thành viên tham gia

14. Sách: Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững vùng duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2011 – 2020 – TS Bùi Đức Hùng (Chủ biên) – Lê Thị Hồng Dương (Thành viên) – NXB Từ điển Bách Khoa -2012.

15. Sách: Phát triển bền vững kinh tế vùng Trung Bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - TS Bùi Đức Hùng (Chủ biên) – Lê Thị Hồng Dương (Thành viên) – NXB Từ điển Bách Khoa -2013.

16. Sách: Mô hình tăng trưởng hướng tới tăng trưởng xanh ở vùng Nam Trung Bộ hiện nay - TS Bùi Đức Hùng (Chủ biên) – Lê Thị Hồng Dương (Thành viên) – NXB Khoa học xã hội -2016.


KHEN THƯỞNG

1. Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2011

2. Chiến sỹ  thi đua cơ sở năm 2015

3. Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2016

4. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư năm 2017