DHKT

Hình ảnh khu thực hành nghề nghiệp ngành Quản trị Khách Sạn của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

15/11/2017

KHU THỰC HÀNH NGHỀ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG