DHKT

Sinh viên cao đẳng chính quy khóa tuyển 2023 học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh

14/05/2024

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024, toàn bộ sinh viên cao đẳng chính quy của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng khóa tuyển năm 2023 tham gia học Giáo dục Quốc phòng - An ninh bắt đầu từ sáng 13/5/2024 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh của Trường Đại học Thể dục Thể Thao Đà Nẵng.

Môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh là môn học điều kiện; kết quả đánh giá môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy, xếp loại tốt nghiệp nhưng là một trong các điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên.

Môn học diễn ra từ ngày 13/5 đến 24/5/2024. Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và tự tôn đối với truyền thống của dân tộc; trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh và những kỹ năng quân sự cần thiết, để sinh viên nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩ


mangakakalot