DHKT

THÔNG BÁO VV CHUYỂN KHOẢN TIỀN HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ VÀ CÁC KHOẢN HỖ TRỢ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 QUA TÀI KHOẢN ATM .

27/12/2021

Nhà trường đã chuyển khoản tiền học bổng chính sách nội trú và các khoản hỗ trợ khác của sinh viên Khoá 2019, 2020, 2021 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 qua tài khoản ATM

XEM VÀ TẢI VỀ DANH SÁCH ĐÃ CHUYỂN KHOẢN

Sinh viên nào chưa nhận được tiền trong tài khoản, vui lòng gọi cho phòng Quản trị Tài vụ theo số điện thoại: 0236 - 3841557; 0934888224