DHKT

Thông báo Vv cảnh giác với những App cho vay tiền nặng lãi và việc nhóm người cho vay qua App lợi dụng mạng xã hội gây phiền nhiễu viên chức, ảnh hưởng đến hình ảnh Trường

31/12/2021

Thông báo Vv cảnh giác với những App cho vay tiền nặng lãi và việc nhóm người cho vay qua App lợi dụng tin nhắn, mạng xã hội để gây phiền nhiễu đến viên chức, người lao động, sinh viên và hình ảnh của nhà trường