DHKT

CV Phổ cập bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023

03/10/2023

CV Phổ cập bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 - Xem và tải về

Quyết định ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và triển khai Ngày Chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2023. - Xem và tải về

Bộ nhận diện chuyển đổi số quốc gia. Chi tiết xem tại đây https://dx.gov.vn/bo-nhan-dien.html

Đổi avatar fb có khung hình 1 tại https://khunghinh.net/p/1a2b1fbe02b3400a

Đổi avatar fb có khung hình 2 tại https://khunghinh.net/p/f3c22d518000abc0

 

 

 

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023


 

STT Tên ấn phẩm Đường dẫn
1 Cẩm nang CĐS Tải về
2 Báo cáo DTI Tải về 2020 Tải về 2021
3 Câu chuyện chuyển đổi số Tải về
4 Chương trình  
5 Bộ nhận diện Tải về
6 Thông cáo báo chí  

 


soap2day