DHKT

TB So 113 Thông báo vv hoàn thành chương trình học và chuẩn đầu ra đối với sinh viên thuộc diện cảnh báo

21/03/2023

TB So 113 Thông báo vv hoàn thành chương trình học và chuẩn đầu ra đối với sinh viên thuộc diện cảnh báo - Xem và tải về thông báo

QD So 122 Vv cảnh báo học tập đối với sinh viên chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2022-2023 - Xem và tải về

 


mangakakalot