DHKT

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE KHÓA 2021 KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 27/12/21 ĐẾN 31/12/21

27/12/2021

1. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE (KHÓA 2021) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 06/09/21 ĐẾN 25/09/21 (03 Tuần)

Chi tiết xem tại Trang đào tạo tín chỉ: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2112

2. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE (KHÓA 2021) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 27/09/2021 ĐẾN 11/12/2021 (11 Tuần)

Chi tiết xem tại Trang đào tạo tín chỉ: 

3. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE (KHÓA 2021) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 27/09/2021 ĐẾN 11/12/2021 (11 Tuần) - bản bổ sung

Chi tiết xem tại Trang đào tạo tín chỉ:  http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2122

4. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE KHÓA 2021 KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 20/12/21 ĐẾN 25/12/21 (Thay đổi)

Chi tiết xem tại Trang đào tạo tín chỉ: http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2164

5. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE KHÓA 2021 KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 27/12/21 ĐẾN 31/12/21 (Thay đổi) 

Chi tiết xem tại Trang đào tạo tín chỉ: http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2165