DHKT

QD So 60 Vv công nhận kết quả đạt yêu cầu theo chuẩn đầu ra Kỹ năng mềm K51

15/02/2022

QD So 60 Vv công nhận kết quả đạt yêu cầu theo chuẩn đầu ra Kỹ năng mềm K51

Xem và tải về 

 


Kết quả học tập lớp KNM K51 

Xem và tải về

Ghi chú: Sinh viên kiểm tra thông tin của mình lần cuối, nếu có sai sót hay thắc mắc liên hệ Cô Trâm, số điện thoại 0796574579 trước ngày 21/01/2022 để chỉnh sửa và in chứng chỉ