DHKT

Các QD, quy chế và hướng dẫn đánh giá phân loại viên chức hàng tháng và năm 2023

06/12/2023

1. QD So 231 Vv ban hành quy chế đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng tháng đối với viên chức, lao động hợp đồng của Trường 

Xem quy chế

Xem phụ lục 1

Xem phụ lục 2

Xem phụ lục 3

2. HD So 15 Hướng dẫn, đánh giá phân loại viên chức, lao động hợp đồng và bình xét thi đua khen thưởng năm 2023 - Nội dung chi tiết xem tại đây

* Tiêu chí nộp hồ sơ xét danh hiệu thi đua và khen thưởng cấp Bộ - Xem và tải về

3. QD So 523 Vv Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và lao động hợp đồng hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-KTKH ngày 17/01/2022 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng  - Xem và tải về 

4. QD So 28 Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và lao động hợp đồng  17/1/2022  - 

4.1. Xem và tải về QD 28

4.2. Biểu mẫu Phiếu đánh giá xếp loại theo QD 28


5. CV So 37 Vv thời gian kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2023 - Tải về toàn bộ các file

1. File thông báo

2. Mẫu 2b dành cho lãnh đạo quản lý

3. Mẫu 2a dành cho cá nhân

4. Mẫu 4 bỏ phiếu phân loại đảng viên

5. Mẫu 3 phiếu nhận xét nơi cư trú

 


123movies