DHKT

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE KHOÁ 2020 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 29/11 ĐẾN NGÀY 4/12

29/11/2021

1. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 09/08/21 ĐẾN 14/08/2021

Chi tiết xem tại: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2100

2. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 16/08/2021 ĐẾN 21/08/2021

Chi tiết xem tại: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2102

 3. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 23/08/2021 ĐẾN 28/08/2021

Chi tiết xem tại: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2104

4. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 30/08/2021 ĐẾN 4/9/2021
Chi tiết xem tại: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2109

5. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (khoá 19+20)TỪ NGÀY 6/9/2021 ĐẾN 11/9/2021
Chi tiết xem tại: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2111

6. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (khoá 19+20)TỪ NGÀY 13/9/2021 ĐẾN 18/9/2021
Chi tiết xem tại: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2113

7. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (khoá 19+20)TỪ NGÀY 20/9/2021 ĐẾN 25/9/2021
Chi tiết xem tại:  : http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2114

8. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (khoá 19+20)TỪ NGÀY 27/9/2021 ĐẾN 2/10/2021
Chi tiết xem tại:  http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2117

9. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (khoá 19+20)TỪ NGÀY 4/10/2021 ĐẾN 9/10/2021
Chi tiết xem tại: http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2124

10. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (khoá 19+20)TỪ NGÀY 11/10/2021 ĐẾN 16/10/2021
Chi tiết xem tại: http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2135

10. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (khoá 19+20)TỪ NGÀY 18/10/2021 ĐẾN 23/10/2021
Chi tiết xem tại: http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2137

11. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (khoá 19+20)TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 30/10/2021
Chi tiết xem tại: http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2144

12. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (khoá 20)TỪ NGÀY 1/11/2021 ĐẾN 6/11/2021
Chi tiết xem tại: http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2146

13. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (khoá 20)TỪ NGÀY 8/11/2021 ĐẾN 13/11/2021
Chi tiết xem tại: http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2149

14. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (khoá 20)TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 20/11/2021
Chi tiết xem tại: http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2151

15. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (khoá 20)TỪ NGÀY 22/11/2021 ĐẾN 27/11/2021
Chi tiết xem tại:
 http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2153

16. THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 4/12/2021
Chi tiết xem tại:
 http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2157

 

 

 

 

 

 

 


123movies