DHKT

  • Quy chế tổ chức và hoạt động - Phân công nhiệm vụ - Chương trình kiểm tra giám sát của ủy ban kiểm tra đoàn trường nhiệm kỳ 2022 - 2024

    1. Quy chế tổ chức và hoạt động của ủy ban kiểm tra đoàn trường nhiệm kỳ 2022 - 2024 - Nội dung chi tiết xem tại đây

    2. Phân công nhiệm vụ Ủy viên ủy ban kiểm tra Đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2024 - Nội dung chi tiết xem tại đây

    3. Chương trình kiểm tra giám sát của Đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2023 - Nội dung chi tiết xem tại đây

1 2 3
manganelo