DHKT

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng

31/10/2017


Nguyễn Ngọc Tuấn

ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn

Giám đốc Trung tâm, Giảng viên

Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh

Email: ngoctuankh@gmail.com

SĐT: 0914026326

Xem thông tin

     


Nguyễn Quang Châu

Nguyễn Quang Châu

Chuyên viên

Email: liemchaukh@gmail.com

SĐT:  0905169566

Xem thông tin


Trần Hà Thục Uyên

Trần Hà Thục Uyên

Chuyên viên

Email:  tranhathucuyen2605@yahoo.com.vn

SĐT:  0932115511

Xem thông tin

THÁI THỊ HÀ
Thái Thị Hà

Thái Thị Hà

Chuyên viên

Email:  hathaithi@gmail.com

SĐT:  0914129470

Xem thông tin


Liên hệ :

1. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ
143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng - 02363732 322
Di động: 0905 169566 (Mr Châu) hoặc 0914026326 (Mr. Tuấn)
Email: trungtamdaotaoktkh@gmail.com

2.  Ban biên tập Website
Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com