DHKT

Thông báo triệu tập sinh viên tham gia cổ vũ hội thi cán bộ - chiến sỹ công an giỏi

15/07/2020

Thông báo triệu tập sinh viên tham gia cổ vũ hội thi cán bộ - chiến sỹ công an giỏi phường Hoà Khánh Bắc.
Thời gian 7h15 thứ 6 ngày 17/7/2020 tại hội trường UBND phường Hoà Khánh Bắc (đối diện KTX trường Cao đăng Kinh Tế Kế Hoạch)