DHKT

THỜI KHOÁ BIỂU 03 TUẦN CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 KHOÁ CAO ĐẲNG VÀO TRƯỜNG NĂM 2018 VÀ NĂM 2019

01/11/2019

THỜI KHOÁ BIỂU 03 TUẦN CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 KHOÁ CAO ĐẲNG VÀO TRƯỜNG NĂM 2018 VÀ NĂM 2019

Chi tiết: http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=1996

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo Thời khoá biểu 3 tuần cuối (Tuẩn 48 đến Tuần 50, từ ngày 25/11 đến ngày 13/12 năm 2019 Đôi với khoá 18 và 2 tuần cuối đối với khoá 19 (tuần 50-51 Bắt đầu từ 9/12/2019 )) học kỳ I năm học 2019- 2020 đến các bạn sinh viên khoá vào trường năm 2018 và 2019 để theo dõi, thực hiện.

Trân trọng./.

CLICK ĐỂ XEM LỊCH HỌC 03 TUẦN CUỐI HỌC KỲ I (2019-2020) KHOÁ VÀO TRƯỜNG 2018 

CLICK ĐỂ XEM LỊCH HỌC 02 TUẦN CUỐI HỌC KỲ I (2019-2020) KHOÁ VÀO TRƯỜNG 2019