DHKT

ĐẢNG ỦY-CV Số 47 Vv Lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức đoàn thể đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ năm 2018

04/12/2018

ĐẢNG ỦY-CV Số 47 Vv Lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức đoàn thể đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ năm 2018


TIN LIÊN QUAN