DHKT

Danh sách và lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2019-2020.

17/11/2020

Lịch thi và Danh sách Thi lần 2 học kỳ II năm học 2019-2020 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Chi tiết xem tại Trang đào tạo tín chỉ: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=14&key_=2051


(BỔ SUNG)Lịch thi và danh sách thi môn Tổ chức kinh doanh Mice trong khách sạn KHOÁ 18

Chi tiết xem tại trang Đào tạo tín chỉ: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=14&key_=2052


Thông tin đang được cập nhật!