DHKT

Thông báo Vv truy cập hệ thống đào tạo tín chỉ của sinh viên khóa tuyển 2020

12/11/2020

Thông báo Vv truy cập hệ thống đào tạo tín chỉ của sinh viên khóa tuyển 2020 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Địa chỉ Trang đào tạo tín chỉ: http://daotao.cep.edu.vn