DHKT

QD 470, QD472 Về việc chi trả chính sách nội trú đối với sinh viên khóa 2019, 2020 kỳ II năm học 2020-2021 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

10/05/2021

QD 470, QD472  Về việc chi trả chính sách nội trú đối với sinh viên khóa 2019, 2020 kỳ II năm học 2020-2021 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Xem và tải về QD 470

Xem và tải về QD 472 (danh sách bổ sung ngày 10-5)


Thông tin đang được cập nhật!