DHKT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 5/7/2021 đến ngày 10/7/2021

05/07/2021

1. THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 10/05/21 ĐẾN 15/05/21

Chi tiết xem tại Trang Đào tạo tín chỉ: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2078

2. THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 17/05/21 ĐẾN 22/05/21

Chi tiết xem tại Trang Đào tạo tín chỉ : http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2079

3. THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 24/05/21 ĐẾN 29/05/21

Chi tiết xem tại Trang Đào tạo tín chỉ : http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2080

4. THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 31/05/21 ĐẾN 05/06/21

Chi tiết xem tại Trang Đào tạo tín chỉ: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2081

5. THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 7/06/21 ĐẾN 12/06/21

Chi tiết xem tại Trang Đào tạo tín chỉ: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2082

6. THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 14/06/21 ĐẾN 19/06/21

Chi tiết xem tại Trang Đào tạo tín chỉ  http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2085

7. THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 21/6/2021 đến ngày 26/6/2021

Chi tiết xem tại Trang Đào tạo tín chỉ: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2086

8. THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 28/6/2021 đến ngày 3/7/2021
Chi tiết xem tại Trang Đào tạo tín chỉ: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2091

9. THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 5/7/2021 đến ngày 10/7/2021
Chi tiết xem tại Trang Đào tạo tín chỉ: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2093

 

 

 


Thông tin đang được cập nhật!