DHKT

Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và lao động hợp đồng hàng tháng và năm

17/01/2022

1. QD So 28 Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và lao động hợp đồng  17/1/2022  - Xem và tải về

2. Biểu mẫu Phiếu đánh giá xếp loại theo QD 28

3. QD So 29 Về việc ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc và xét thi đua hàng tháng đối với viên chức và lao động hợp đồng - Xem và tải về

4. Biểu mẫu theo QD 29


yesmovies