DHKT

Phiếu bổ sung lý lịch và biểu mẫu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức, người lao động

17/01/2022

1. Xem và tải về QD So 28 Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và lao động hợp đồng  17/1/2022  

Biểu mẫu Phiếu đánh giá xếp loại theo QD 28

2. Xem và tải về QD So 29 Về việc ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc và xét thi đua hàng tháng đối với viên chức và lao động hợp đồng 

Biểu mẫu theo QD 29

 

3. QD 55  - Vv Ban hành Quy chế thi đua-khen thưởng 2020 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng - Xem và tải về

4. HD So 29 - Hướng dẫn, đánh giá phân loại viên chức, lao động hợp đồng năm 2021 - Xem và tải về hướng dẫn

5. Xem và tải về Phụ lục  của HD 29 (mẫu số 1, mẫu số 2, mẫu số 3)

6. Phiếu bổ sung lý lịch   - Xem và tải về

-------
Phiếu đánh giá chất lượng, xếp loại viên chức Mẫu số 3 - Xem và tải về

Phiếu đánh giá chất lượng, xếp loại viên chức Mẫu số 2 - Xem và tải về