DHKT

Phiếu bổ sung lý lịch và biểu mẫu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức, người lao động

06/12/2022

1. Xem và tải về QD So 28 Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và lao động hợp đồng  17/1/2022  

Biểu mẫu Phiếu đánh giá xếp loại theo QD 28 (Mẫu số 1 dành cho BGH, mẫu số 2 dành cho tổ phó bộ môn trở lên, mẫu số 3 dành cho viên chức không giữ chức vụ quản lý và lao động hợp đồng)

Mẫu số 1

Mẫu số 2

Mẫu số 3

2. Xem và tải về QD So 29 Về việc ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc và xét thi đua hàng tháng đối với viên chức và lao động hợp đồng 

Biểu mẫu theo QD 29

3. QD 55  - Vv Ban hành Quy chế thi đua-khen thưởng 2020 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng - Xem và tải về

4. Phiếu bổ sung lý lịch   - Xem và tải về

 

 

 

 


mangakakalot