DHKT

Quy chế Quản lý hoạt động sáng kiến cấp cơ sở và Quy định về Quản lý hoạt động Khoa học công nghệ của CBGV và SV năm 2022

01/07/2022

Quy chế Quản lý hoạt động sáng kiến cấp cơ sở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng - Xem và tải về

Quy định về Quản lý hoạt động Khoa học công nghệ của CBGV và SV năm 2022 - Xem và tải về