DHKT

QD So 381 Vv ban hành Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng, trình độ trung cấp theo phương thức tín chỉ của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

24/08/2022

QD So 381 Vv ban hành Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng, trình độ trung cấp theo phương thức tín chỉ của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

Xem và tải về