DHKT

QD So 208 và QD524 sua doi bo sung Vv Ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học phần, môn học

30/11/2023

1. QD So 208 Vv Ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học phần, môn học - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng - Xem và tải về

2. QD So 524 Vv sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức thi kết thúc học phần, môn học ban hành kèm theo quyết định số 208/QĐ-KTKH ngày 9/5/2022 của Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng - Xem và tải về

 

 


manganelo