DHKT

Cơ cấu tổ chức Phòng Tư vấn tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ hợp tác

Cơ cấu tổ chức Phòng Tư vấn tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ hợp tác
Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng


Ngô Thanh Tùng

ThS. Ngô Thanh Tùng

Phó trưởng Phòng - Phụ trách Phòng
Chuyên viên chính, Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh

Email: tungngo.vic@gmail.com

SĐT: 0935 969 855

Điện thoại bàn: 02363740407

Xem thông tin

Huỳnh Thanh Tân

ThS. Huỳnh Thanh Tân

Chuyên viên chính, Thạc sĩ Khoa học máy tính

Điện thoại bàn: 02363770809

Di động: 0905170071

Email: huynhthanhtan@gmail.com

Xem thông tin


Nguyễn Tân Cảnh

ThS. Nguyễn Tân Cảnh

Chuyên viên vị trí Quan hệ hợp tác

Thạc sỹ Luật

Email:  tancanh.1410@gmail.com

SĐT: 0935 971 OO9

Xem thông tin


Nguyễn Thu Hà

 

ThS. Nguyễn Thu Hà

Thạc sỹ Tài chính ngân hàng

Giảng viên kiêm nhiệm - Tuyển sinh

Điện thoại: 0986.141.234

Email: nguyenthuhavndn@gmail.com

 

Xem thông tin

Nguyễn Thị Thanh Thúy

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy

Giảng viên kiêm nhiệm - Tuyển sinh

Điện thoại: 0935290912

Xem thông tin
 

Đoàn Dũng

 

 

Thầy Đoàn Dũng

Cử nhân Sư phạm Giáo dục thể chất

Giảng viên kiêm nhiệm - Tuyển sinh

Điện thoại: 0982 83 43 93

Email: dungcocproktkh@gmail.com

 

 

Xem thông tin


Đặng Trọng Thanh

ThS. Đặng Trọng Thanh

Giảng viên kiêm nhiệm Truyền thông

Thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III

Vị trí: Truyền thông

Email: dangtrongthanh@gmail.com

Xem thông tin

 


123movies