DHKT

Giới thiệu Phòng Tư vấn tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ hợp tác

Phòng Tư vấn tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ hợp tác được thành lập theo quyết định số 499/QĐ-KTKH ngày 01/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng trên cơ sở chia tách các nhiệm vụ từ ba đơn vị Phòng Quản lý Đào tạo, Trung tâm Thông tin học liệu, Trung tâm Đối ngoại cùng sáp nhập lại để thực hiện chức năng:

- Tham mưu và giúp việc cho Hội đồng Nhà trường và Ban Giám hiệu trong công tác tư vấn tuyển sinh; truyền thông; hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và hợp tác quốc tế.

- Xây dựng, lập kế hoạch, tổ chức và triển khai các hoạt động liên quan đến tuyển sinh, truyền thông, hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và hợp tác quốc tế của Nhà trường.

Để kế  thừa và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được thời gian qua trên các lĩnh vực Tư vấn tuyển sinh, Truyền thông thông tin, Đối ngoại từ các đơn vị tiền thân. Nhằm góp phần chung cùng các đơn vị thực hiện tốt sứ mệnh của Nhà trường “Cùng bạn kiến tạo ước mơ”, trong giai đoạn tiếp theo Phòng quyết tâm hoàn thành một số mục tiêu cụ thể sau.

- Đổi mới hoạt động tư vấn tuyển sinh nhằm đạt được mục tiêu tăng thêm về số lượng, nâng cao về chất lượng tuyển sinh đầu vào qua hàng năm.

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác doanh nghiệp bền vững. Các nội dung chương trình hợp tác có chiều sâu, trải đều trên mọi lĩnh vực ngành nghề, phù hợp với nhu cầu của người học, để các Doanh nghiệp tham gia như một thành phần cụ thể trong lộ trình đào chung của Nhà trường dành cho người học.

- Phát triển hợp tác quốc tế đảm bảo xây dựng thành công các chương trình liên kết đào tạo với trường nước ngoài trong các ngành là thế mạnh của trường hiện nay. Tăng thêm số lượng và nội dung các chương trình trao đổi giảng viên – sinh viên , giảng dạy ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, tài trợ học bổng.

- Xây dựng thành công chiến lược truyền thông trong giai đoạn mới. Tiếp tục  thực hiện tốt việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Nhà trường ra bên ngoài để nâng cao hơn nữa uy tín và thương hiệu của Nhà trường trong lĩnh vực giáo dục đào tạo chung của cả nước./.

 


123movies