DHKT

Cơ cấu tổ chức Khoa Tin học Ngoại ngữ CEP

31/05/2022

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA TIN HỌC NGOẠI NGỮ

STT  Họ và tên  Chức vụ  Bộ môn Chi tiết
1  ThS. Đặng  Thanh  Bình   Trưởng khoa  Bộ môn Ngoại ngữ   Xem thông tin 
2  ThS. Đặng Thị  Minh Nguyệt   Phó trưởng khoa  Bộ môn Ngoại ngữ   Xem thông tin 
3  ThS. Nguyễn Thị Nguyệt   Tổ trưởng bộ môn  Bộ môn Ngoại ngữ   Xem thông tin 
4  ThS. HoàngThị Hương Giang   GV  Bộ môn Ngoại ngữ   Xem thông tin 
5  ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh  GV  Bộ môn Ngoại ngữ   Xem thông tin 
6  ThS. Nguyễn Thị Huyền   GV  Bộ môn Ngoại ngữ   Xem thông tin 
7  ThS. Nguyễn Thị Lành   GV  Bộ môn Ngoại ngữ   Xem thông tin 
8  ThS. Ng Thị Ngọc  Phương   GV  Bộ môn Ngoại ngữ   Xem thông tin 
9  ThS. Trần Thị Cúc  Kiều   GV  Bộ môn Ngoại ngữ   Xem thông tin 
10  ThS. Phan Thị Minh  Tâm   GV  Bộ môn Ngoại ngữ   Xem thông tin 
11  ThS. Nguyễn Thị  Hiếu   GV  Bộ môn Ngoại ngữ   Xem thông tin 
12  ThS. Trần Thị Hoàng Thanh   GV  Bộ môn Ngoại ngữ   Xem thông tin 
13  ThS. Võ Thị Minh  Lan   GV  Bộ môn Ngoại ngữ   Xem thông tin 
14  ThS. Nguyễn Đình  Thà  Phó trưởng khoa  Bộ môn Tin học   Xem thông tin 
15  ThS. Lê Thị Minh  Ngọc   Tổ trưởng bộ môn  Bộ môn Tin học   Xem thông tin 
16  ThS. Trần Trung Kiên   GV  Bộ môn Tin học   Xem thông tin 
17  ThS. Phan Thị Thu  Nhân   GV  Bộ môn Tin học   Xem thông tin 
18  ThS. Nguyễn Văn  Mùi  GV kiêm nhiệm  Bộ môn Tin học   Xem thông tin 
19  ThS. Trương Quang  Nguyên   GV  Bộ môn Tin học   Xem thông tin 
20  ThS. Trần Thị Kim Thoa Trợ lý khoa  Khoa Tin học - Ngoại ngữ   Xem thông tin 

 


123movies