DHKT

Liên hệ Hội đồng trường

23/10/2018

Liên hệ Hội đồng trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Chủ tịch hội đồng: Ông Nguyễn Văn Huỳnh - http://nguyenvanhuynh61@gmail.com - Điện thoại bàn: 02363.842.061

Thư ký hội đồng: Ông Nguyễn Trường Thành - thanhktkh@gmail.com - Điện thoại bàn: 02363.734.866