DHKT

QĐ V/v Ban hành Quy định về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

27/04/2020

QĐ V/v Ban hành Quy định về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

Xem và tải về