DHKT

774/HD-KTKH - Vv Thay thế Hướng dẫn số 18/HD-KTKH ngày 09/01/2019 HD Chi tiết việc Thực hiện bồi dưỡng, thực tập tại các DN hoặc cơ quan chuyên môn đối với nhà giáo GDNN

04/12/2019

774/HD-KTKH - Vv Thay thế Hướng dẫn số 18/HD-KTKH ngày 09/01/2019 HD Chi tiết việc Thực hiện bồi dưỡng, thực tập tại các DN hoặc cơ quan chuyên môn đối với nhà giáo GDNN - Xem và tải về


18/HD-KTKH - Vv Hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng, thực tập tại các doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp - Tải về