DHKT

MẪU PHIẾU YÊU CẦU GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

01/06/2020

BIỂU MẪU PHIẾU YÊU CẦU GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC - TẢI VỀ

Các đơn vị trong nhà trường có yêu cầu công việc cần phải được xử lý thì ghi nội dung yêu cầu (hoặc hướng dẫn) vào phiếu giải quyết công việc và trình ký duyệt Ban Giám Hiệu, sau đó chuyển xuống bộ phận được yêu cầu giải quyết công việc.