DHKT

QĐ Số 1277 Vv Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ Kinh tế- Kế hoạch Đà Nẵng

27/08/2018

QĐ Số 1277 Vv Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ Kinh tế- Kế hoạch Đà Nẵng - Xem và tải về tại đây